What it's like living in Yuen Long - Expat Living Hong Kong