A Guide to Guardianship in Hong Kong – Expat Living Hong Kong